Semalt: Web Scraping Programma üpjünçiligi - Iň ýokary maslahatlar

Web sahypalarynyň we web sahypalarynyň köpüsi tarapyndan görkezilen maglumatlara diňe brauzer arkaly girip bolýar. Sahypalaryň köpüsi, maksatly maglumatlaryňyzy enjamyňyzda saklap boljak funksiýalary hödürläp bilmeýär. Maglumatlary ýygnamaly ýeke-täk wariant, maksatly maglumatlaryňyzy el bilen göçürmek, bu kyn we köp wagt talap edýän iş.

Şonuň üçin taslamalaryňyzy tamamlamak üçin web gözlemek gerek. Web ýygnamak, web hasyly diýlip hem atlandyrylýar, web döwmek programma üpjünçiligini ulanyp, maksatly teksti çykarmagyň usulydyr. Web döwmek programma üpjünçiligi, alnan maglumatlar tablisa görnüşinde ýa-da ýerli enjamyňyzda saklanýan web sahypalaryndan we web sahypalaryndan maglumatlary alýar.

Näme üçin Oktoparse?

Web gözlemek usuly okuwçylara webden we dinamiki saýtlarda maglumat çykarmaga kömek edýär. “Octoparse” web sahypalaryny we web sahypalaryny döwmek üçin web döwmek programma üpjünçiligini nädip ulanyp boljakdygy barada okuw sapaklaryny hödürleýär. Köp ýagdaýlarda web döwmek programma üpjünçiligi ýa-da belli bir saýtlarda işlemek üçin düzülendir ýa-da brauzerler üçin düzülendir.

“Octoparse” bilen bulutda peýdaly maglumatlary çykaryp ýa-da ýerli enjam ulanyp bilersiňiz. Localerli maşynlaryň üstünde bulutda döwmek maslahat berilýär. Enjamlary döwmek we ýörite ätiýaçlyk nusgalary maglumatlary gyranyňyzda göz öňünde tutmaly möhüm zatlar.

“Octoparse” web skrapçylaryna üç reesimde maglumatlary çykarmaga mümkinçilik berýär:

Jadygöý tertibi

“Octoparse” web döwmek programma üpjünçiligi internetde mugt hödürlenýär. Programma üpjünçiliginiň jadygöý re modeimini ýeke web sahypalaryny, URL-lerini we web sahypalaryny sanawlamak üçin ulanyp bilersiňiz.

Giňişleýin tertip

Web gyrmagyň iň meşhur usuly. Maglumatlary çykarmagyň ösen usuly URL-lere, tekst sanawyna, üýtgeýän sanawyna we kesgitlenen sanawyna esaslanýar. Re modeim ýeke we köp web sahypalaryny çykarmak üçin ulanylyp bilner.

Akylly re .im

“Octoparse” bilen maglumatlary sanlyja sekundyň içinde alarsyňyz. Web döwmek boýunça okuw gollanmasyny barlaýan bolsaňyz, “Octoparse 6.2” wersiýasynyň çykmagyna duş gelmelisiňiz. “Octoparse” akylly re modeimi internetde mugt hödürlenýär. Täze çykan wersiýa internetden maglumatlary gurluşly tablisalara almaga mümkinçilik berýär.

“Octoparse” akylly re modeimini ulanmak üçin URL-ni gyrmak isleýän web sahypaňyza goýuň. "Akylly" düwmesine basyň we sahypanyň gurluşly tablisalara öwrülmegine tomaşa ediň.

“Octoparse” web gyryjy programma üpjünçiligi tarapyndan gyrylan maglumatlar eksport edilýär:

API

Octoparse API ulanyp maglumatlary eksport etmek üçin, professional hasaby bolmaly we bulutda işleýän birden köp meseleden maglumatlary almaly. Bar etmeli zadyňyz, gözleg gutusynda ulanyjy adyňyzy we parolyňyzy iýmitlendirmek arkaly giriş belligini almak.

CSV faýly

“Octoparse” bilen HTML tablisalaryndan maglumatlary çalt çykaryp, maglumatlary vergul bilen bölünen bahalara eksport edip bilersiňiz.

Maglumatlar bazasy

Gyrylan maglumatlar MySQL maglumatlar bazasyna ýa-da SqlServer-e eksport edilip bilner.

Oktoparse ösen aýratynlyklar

Bu web gyrkym programma üpjünçiligi ahyrky ulanyjylara mugt ösen aýratynlyklary hödürleýär. Aýratynlyklary şulary öz içine alýar:

  • Proksi
  • XPath
  • Yzygiderli aňlatma
  • Awtomatiki IP aýlanma
  • Gazyp almagyň tertibi

“Octoparse”, web sahypalaryndan we sahypalaryndan maglumatlary alýan iň ýokary derejeli web döwüji programma üpjünçiligi. “Octoparse” -iň kömegi bilen, bulutda gazyp almak ýa-da ýerli enjamyňyz bilen saýtlary döwmek arkaly maglumatlaryňyzy alyp bilersiňiz. Tor sahypalaryny, kataloglary we iş ýerlerini ýok etmek üçin “Octoparse” -ni kompýuteriňize göçürip alyň.

mass gmail